Informačno-vzdelávacie centrum

Cieľom zariadenia je zintenzívniť podporu občianskeho aktivizmu rómskej menšiny a jej snahy o integráciu a zapájanie sa do vecí majoritnej spoločnosti aj na kultúrnej, ekonomickej a politicko-legislatívnej úrovni. Centrum poskytne zároveň priestory pre zasadnutia a činnosť komunálnych platforiem Rómov, resp. Komisie pre rómske záležitosti založených v rámci projektu. Poskytuje mimovládnemu sektoru z Kokavy nad Rimavicou a zo širokého okolia  komunitný priestor, v rámci ktorého sa budú môcť realizovať rôzne aktivity v rámci nášho projektu (napr. stretnutia pri okrúhlom stole, workshopy, diskusie s odborníkmi a pod.). Zároveň však ide o priestor pre mladých a starších aktivistov, ktorí  nemajú veľa možností na koordinované aktivity v Kokava nad Rimavicou a okolí – s dosahom na celú oblasť Gemer-Malohont-Novohrad.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY V RÁMCI CENTRA:

– informácie o možnostiach aktívnej participácie na tvorbe verejných politík a správe vecí verejných

– odborné poradenstvo (právne, ekonomické, mediálne…)

– konzultačné činnosti (zapojenie mentorov/tútorov)

– internetová čitáreň a študovňa

– kopírovacie a tlačiarenské služby

– zdieľaná kancelária

– konferenčné priestory

– poskytovanie kontaktov na relevantné inštitúcie na lokálnej/ regionálnej/ celoštátnej

Sídlo kancelárie informačno-vzdelávacieho centra

Nám. 1 mája 29, 9985 05 Kokava nad Rimavicou

Všetky služby centrum poskytuje zdarma, bezodplatnou formou

Stránkové hodiny Informačno-poradenského centra

 

  • Pondelok 16:00hod. – 18:00hod.
  • Streda 16:00hod. – 18:00hod.
  • Štvrtok 16:00hod. – 18:00hod.
Menu