Komisia pre rómske záležitosti

Hlavným poslaním komisie pre rómske záležitosti  je ustanovenie a pravidelné zasadnutia zmiešanej Komisie pre rómske záležitosti (cca 20 členov) na regionálnej úrovni. Tá predstavuje významný krok v procese inštitucionalizácie regulárnej spolupráce medzi predstaviteľmi územných samospráv (miestnych a regionálnej) a rómskych MNO a úsilia o zvýšenie povedomia a znalostnej úrovne predstaviteľov samospráv o najakútnejších problémoch rómskeho etnika v oblasti sociálnej, ekonomickej a kultúrnej. V neposlednom rade vytvorená Komisia umožní presadenie záujmov, reflektovanie potrieb a integračných snáh rómskeho etnika a skvalitnenie verejných politík na lokálnej a regionálnej úrovni.

Komisia pre Rómske záležitosti:

  • umožňuje prehĺbiť informovanosť a porozumenie (rómskych) občanov v témach a verejných politikách, zvýšiť povedomie verejnosti o možnostiach účasti občanov na príprave verejných politík a stratégií na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
  • otvára diskusiu, informuje, sleduje zmeny vo všetkých oblastiach života. Hovorí o možnostiach, rizikách, potrebách, ale aj motivuje.
  • sieťuje nositeľov zmeny, vzájomne zdieľať informácie, skúsenosti a príklady dobrej praxe zo Slovenska ale aj zahraničia.
  • sleduje aktuálne dianie na Slovensku a EÚ a zaujímať k nemu stanoviská a podávať návrhy
  • zameriava sa na integráciu rómskeho obyvateľstva medzi majoritu a vyvíja snahy k odstraňovaniu diskriminácie sociálne vylúčených osôb
  • využíva všetky dostupné možnosti projektových aktivít, motivačných, kultúrno-vzdelávacích a propagačných aktivít pri dosahovaní pozitívnych zmien
  • umožňuje identifikáciu a vyškolenie (teda odbornejšiu prípravu) budúcich komunálnych lídrov z radov rómskeho etnika; v rámci vzdelávacieho programu (neformálne osvetovo-náučné kurzy, školenia, tréningy a diskusie) pre rómskych aktivistov

Komisia pre rómske záležitosti pôsobí na území SR pre regióny Gemer, Malohont a Novohrad. Zastupujúcou organizáciou je menované občianske združenie Kultúrno-výchovné občianske združenie Láčho Drom (ďalej len „KVOZ Láčho drom“) v Kokave nad Rimavicou. Členmi komisie sa stávajú osoby zvolené členmi platformy Rómov a Platformy mladých Rómov (cca 20 členov).

Menu