Platforma mladých rómov

Hlavným poslaním platformy mladých Rómov je umožniť aktivizáciu a občiansku participáciu rómskeho etnika vo veciach verejných a pri procese jeho integrácie a hľadania riešení v sociálno-ekonomickej, spoločenskej a kultúrnej oblasti.

Platforma mladých Rómov:

  • umožňuje prehĺbiť informovanosť a porozumenie (rómskych) občanov v témach a verejných politikách, zvýšiť povedomie verejnosti o možnostiach účasti občanov na príprave verejných politík a stratégií na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
  • otvára diskusiu, informuje, sleduje zmeny vo všetkých oblastiach života. Hovorí o možnostiach, rizikách, potrebách, ale aj motivuje.
  • sieťuje nositeľov zmeny, vzájomne zdieľať informácie, skúsenosti a príklady dobrej praxe zo Slovenska ale aj zahraničia.
  • sleduje aktuálne dianie na Slovensku a EÚ a zaujímať k nemu stanoviská a podávať návrhy
  • zameriava sa na integráciu rómskeho obyvateľstva medzi majoritu a vyvíja snahy k odstraňovaniu diskriminácie sociálne vylúčených osôb
  • využíva všetky dostupné možnosti projektových aktivít, motivačných, kultúrno-vzdelávacích a propagačných aktivít pri dosahovaní pozitívnych zmien
  • umožňuje identifikáciu a vyškolenie (teda odbornejšiu prípravu) budúcich komunálnych lídrov z radov rómskeho etnika; v rámci vzdelávacieho programu (neformálne osvetovo-náučné kurzy, školenia, tréningy a diskusie) pre rómskych aktivistov

Platforma pôsobí na území SR pre regióny Gemer, Malohont a Novohrad. Zastupujúcou organizáciou je menované občianske združenie – Kultúrno-výchovné občianske združenie Láčho Drom (ďalej len „KVOZ Láčho drom“) v Kokave nad Rimavicou. Členovia platformy sú mladí Rómovia (cca 30 členov) vo veku maximálne do 29 rokov s dosiahnutým min. ukončeným základným vzdelaním s praxou min. 2 roky v oblasti občianskeho aktivizmu/neziskového sektora.

Menu