Láčho Drom

Zámerom predloženého Projektu s názvom „Podpora sieťovania rómskych občianskych aktivistov v rámci lokálnych komunít regiónu Gemer-Malohont-Novohrad“ je aktívne budovanie a posilňovanie inštitucionálnych kapacít MNO (mimovládnych neziskových organizácií), tvorba partnerstiev, zlepšenie prístupu k informáciám o VS a zvyšovanie participácie národnostných menšín (rómskej) na správe vecí verejných.

 

Cieľovou skupinou Projektu sú:

 • Inštitúcie a subjekty VS,
 • Obce a mestá
 • Právnické osoby
 • občania (prijímatelia služieb VS).

 

Prostredníctvom realizovaných aktivít spracovaného Projektu sa budú žiadateľom primárne adresovať a angažovať predstavitelia miestnej a regionálnej samosprávy (starostovia, župani), zamestnanci MNO, rómski aktivisti (rôzne vekové skupiny), rómske obyvateľstvo. Sekundárne bude Projektom a jeho aktivitami oslovené majoritné obyvateľstvo a predstavitelia médií.

Miestom realizácie Projektu je menej rozvinutý región (MRR), a to lokalita Banskobystrického kraja.

Ciele Projektu

 

 • Podpora sieťovania organizácií združujúcich zástupcov rómskej národnostnej menšiny, ako aj vzniku platforiem a strešných organizácií, budú spolupracovať na presadení zmien vo vopred zadefinovaných tematických oblastiach podľa naliehavosti situácie a potrieb cieľových skupín (napr. spoločenskej, kultúrnej, ekonomickej) za účelom zvyšovania kvality verejných politík vrátane zvyšovania povedomia zamestnancov MNO o predmetných oblastiach s cieľom redukovať marginálizáciu rómskeho etnika a zmierňovať rasovú/etnickú nerovnosť a napätie ;
 • Posilnenie spolupráce medzi MNO a samosprávou (resp. multi-sektorové partnerstvá) prostredníctvom inštitucionalizácie pravidelnej pracovnej „Komisie pre rómske záležitosti“ zloženej z predstaviteľov oboch entít, usilujúcej sa na jednej strany o posilnenie povedomia predstaviteľov miestnych samospráv o rómskej problematike a na druhej strane o presadzovanie záujmov rómskej komunity pri riešení akútnych problémov a zvýšenie kvality verejných politík.
 • Prehĺbenie informovanosti a porozumenia (rómskych) občanov v témach a verejných politikách, zvýšiť povedomie verejnosti o možnostiach účasti občanov na príprave verejných politík a stratégií na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Hlavná oprávnená aktivita Projektu – Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS – je zameraná na budovanie a posilňovanie inštitucionálnych kapacít MNO, tvorbu partnerstiev, zlepšenie prístupu k informáciám o VS a zvyšovanie participácie na správe vecí verejných.

 

Partneri  v rámci Projektu

 • Obec Kokava nad Rimavicou,
 • OZ partnerstvo, Lučenec
 • Občianske združenie OPRE ROMA SLOVENSKO,
 • Združenie za integráciu Rómov na SR.

Štruktúra a časový harmonogram realizácie Projektu sú nasledovné:

 

 • Podaktivita 1Vytvorenie nových platforiem s tematickými zoskupeniami
  • Vytvorenie Komisie pre rómske záležitosti

(trvanie: 3 mesiace + 18 mesiacov)

 • Vytvorenie komunálnych platforiem Rómov

(trvanie: 3 mesiace + 18 mesiacov)

 

 • Podaktivita 2Odborné vzdelávanie a príprava rómskych aktivistov

2.1 Analýza a hodnotenie existujúcich dostupných vzdelávacích programov

(trvanie: 3 mesiace)

2.2 Vytvorenie vzdelávacieho programu prispôsobeného požiadavkám cieľových skupín

(trvanie: 3 mesiace)

2.3 Realizácia nových vzdelávacích programov vrátane mentoringového modulu na

komunálnej úrovni

(trvanie: 16 mesiacov)

2.4 Zriadenie a prevádzka Informačno-vzdelávacieho centra

(trvanie: 22 mesiacov)

 

 • Podaktivita 3Vytvorenie spoločnej platformy (webový portál) pre cieľovú skupinu rómskych občianskych aktivistov

3.1 Návrh webového portálu

(trvanie: 2 mesiace)

3.2 Tvorba (programovanie) portálu vrátanie obsahovej náplne

(trvanie: 3 mesiace)

3.3 Testovanie, spustenie a prevádzka portálu

(trvanie: 19 mesiacov)

 

 • Podaktivita 4Publicita a komunikácia (semináre, prezentácie, diskusie)

4.1 Obsahová príprava a realizácia komunikačných aktivít

(trvanie: 24 mesiacov)

4.2 Realizácia eventov formou lokálnych Road shows

(trvanie: 18 mesiacov)

4.3 Spracovanie výstupov z Projektu

(trvanie: 2 mesiace)

 

Odbornú prípravu rómskych aktivistov (podaktivita 2) budeme realizovať prostredníctvom neformálneho vzdelávania (prípravou a organizovaním neformálnych osvetovo-náučných tréningov a diskusií) vybraných lídrov jednotlivých komunít dotknutého regiónu. Tým pádom v prípade realizácie predmetnej podaktivity nepríde k prekrývaniu so vzdelávacími programami formalizovaného systému vzdelávania (k základnému, strednému, úplnému strednému alebo vysokoškolskému vzdelaniu).

 

Celková dĺžka realizácie Projektu je 24 mesiacov (od  09/2019 do  02/2022 so 6 mesačným prerušením realizácie aktivít projektu od 1.3.2020 do 15.9.2020).

Prínosy Projektu

 • Vytvorenie Komisie pre rómske záležitosti predstavuje novátorský počin, ktorý je možné považovať za pilotný model spolupráce medzi územnou samosprávou a rómskymi MNO a ktorý bude môcť byť v prípade úspešnej implementácie replikovateľný aj v iných regiónoch na Slovensku.
 • Komunálne platformy pre Rómov a mladých Rómov umožnia aktivizáciu a občiansku participáciu rómskeho etnika vo veciach verejných a pri procese jeho integrácie a hľadania riešení v sociálno-ekonomickej oblasti.
 • Vzdelávací program (neformálne osvetovo-náučné workshopy, kurzy, školenia a tréningy) pre rómskych aktivistov umožní  identifikáciu a vyškolenie  budúcich komunálnych lídrov z radov rómskeho etnika.
 • Zriadenie a prevádzka informačno-vzdelávacieho centra zas umožní zintenzívniť občiansky aktivizmus rómskej menšiny a napomôcť pri riešení jej akútnych problémov.
 • Spoločná webová platforma (online portál) podporí sieťovanie rómskych občianskych aktivistov a šírenie informácií o ich aktivitách.
 • Realizácia komunikačných aktivít prispeje k posilneniu postavenia Rómov v procese demokratizácie a občianskeho aktivizmu na miestnej úrovni.

 

Projekt bude mať pozitívny vplyv na udržateľný rozvoj na lokálnej a regionálnej úrovni, pretože plánované aktivity zamerané na skvalitňovanie miestnych politík, inštitucionálnych kapacít a lepšie fungovanie verejného sektora prispejú zo stredno- a dlhodobého hľadiska k zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľstva žijúceho v MRR Gemer-Malohont-Novohrad.

Konkrétne výstupy Projektu  jednotlivých podaktivít

 • Podaktivita 1Vytvorenie nových platforiem s tematickými zoskupeniami:
 • Stanovy Komisie pre rómske záležitosti,
 • 6 programov pre zasadnutie Komisie,
 • Realizácia 6 zasadnutí Komisie,
 • 6 zápisov zo zasadnutí Komisie,
 • Stanovy Komunálnej platformy Rómov a Komunálnej platformy mladých Rómov,
 • 6 programov pre zasadnutia oboch platforiem,
 • Realizácia 6 zasadnutí oboch platforiem,
 • 6 zápisov zo zasadnutí oboch platforiem.

Podaktivita 2 – Odborné vzdelávanie a príprava rómskych aktivistov:

 • Kritériá pre identifikáciu a výber najvhodnejších neformálnych vzdelávacích programov,
 • Súhrn tzv. „best practice“ programov (zoradených podľa jednotlivých kritérií a tematických oblastí),
 • 3 moduly vzdelávacieho programu,
 • Report s fotodokumentáciou z jednotlivých realizovaných školení,
 • Vytvorenie a prevádzka Informačno-vzdelávacieho centra.

Podaktivita 3 – Vytvorenie spoločnej platformy (webový portál) pre cieľovú skupinu rómskych občianskych aktivistov:

 • Technická dokumentácia pre prípravu webového portálu
 • Podklady pre verejné obstarávanie,
 • Zmluva o dielo s externým dodávateľom,
 • Dokumentácia obsahujúca informácie o detailnej obsahovej náplni portálu,
 • Technický report z programovacích prác,
 • Užívateľská príručka pre prácu s portálom/redakčným systémom,
 • Finálna verzia platformy/online portálu.

Podaktivita 4 – Publicita a komunikácia (semináre, prezentácie, diskusie):

 • Tlačové správy,
 • Publikované články,
 • Rozhovory v TV a rozhlase,
 • Profil Projektu na sociálnej sieti,
 • Cyklus lokálnych Road shows (8 podujatí),
 • Zborník/brožúra (200 kusov).

Text v rómštine a maďarčine

O lekhaviben le projektoske

O ačhiben savo thoven paš peste o themutne aktivisti pal o lokalne komuniti le regionoske Gemer-Malohont-Novohrad

Jekh angluno drom le projektoske hin o keriben sar te džal dureder o efektos le projektoske,  the akor, kana o projektos agorinela. Vašoda o KVOZ Lačho drom kana kerelas o projektoskere aktiviti imar gondoľinelas pro oda, sar te federisaľol le Romengero drom.

Prindžardo elementos le projektoste kerel e Komisija perdal o romane buťa, savi džala dureder the akor, kana agorinela o projektos, vašoda kaj odoj kerena o manuša save hine andal o anglemanušengero jekhetaňiben. O bešibena le romengere platformendar ovena zaačhade amara organizacijaha.

O terne romane aktivisti hine jekhbuter andal  e phari socijalno situacija, o lovengero – materijalno keriben sar te džal e komunalno platforma pal o terne,  ovela avka sar arakhaha o externo love. Sar te džal e komunalno platforma pal o phureder Roma ovela le lovendar save dena o manuša,  vaj le lovendar andal  o anglemanušengero the privatno jekhetaňiben.

KVOZ Láčho drom kerel but berša o webovo portaľis the o informačno –sikhaďipnaskero centrum the akor, kana agorinela o projektos, vašoda kaj pes užarel bareder interesis pal kala buťa. Kaj te džal dureder o projektos ovela the kaja brožura kaj hine savore kerde aktiviti andal o projektos u hine the pre aver grupi. Andro elektricko dikhiben šaj dikhen aja brožura the pro kerdo webos.

The pre weboskeri platforma savi lidžal o KVOZ Lačho drom hino pro cirďipen o sikhavibnaskero programos.  Oda ovela  dino avri the pre aver MVO (romane the naromane) te šaj keren o sikhavibnaskere aktiviti,  the pre aver manuša save hine romane aktivisti.

…a projektről

A roma civil aktivisták hálózatépítésének támogatása a Gömör-Malohont-Novohrad régió helyi közösségein belül.

A Projekt egyik fő célja a projekteredmények fenntarthatóságának biztosítása a befejezést követően is. Ennek érdekében a Láčho drom kulturális és oktatási civil egyesület már az egyes projekttevékenységek megvalósítása során figyelembe vette és biztosította azokat a folyamatokat, amelyek hozzájárultak ehhez a célhoz.

A Projekt fontos eleme a Romaügyi Bizottság, amelynek fenntarthatósága a projekt lezárása után is biztosított lesz a közszféra szereplőinek bevonásával. A roma platformok rendszeres találkozóit szervezetünk koordinálja és támogatja.

Különösen a fiatal roma aktivisták kerülnek ki gyakran nehéz szociális helyzetből, a fiataloknak szóló önkormányzati platform tevékenységében való részvételük anyagi és anyagi biztosítását külső források felkutatása formájában valósítják meg. Az idős romák önkormányzati platformjának működését a tagsági és szponzorációs adományokból, valamint a köz- és magánszektorbeli szervezetek hozzájárulásaiból finanszírozzák.

A Láčho drom kulturális és oktatási civil egyesület a projekt lezárása után is biztosítja a webportál és az Információs és Oktatási Központ hosszú távú működését, mivel ezen szolgáltatások iránt fokozott érdeklődés várható. Ez a prospektus, amely összefoglalja a projekten belül megvalósult tevékenységeket és bemutatja a különböző célcsoportokat, szintén hozzájárul a fenntarthatósághoz. A létrehozott webes platformon elektronikus formában is elérhető lesz.

Hasonlóképpen egy oktatási program is letölthető a Láčho drom kulturális és oktatási civil egyesület által üzemeltetett webes platformon. Különféle non-profit szervezetek (roma és nem romák) számára is felajánlják majd, hogy oktatási tevékenységeket hajtsanak végre más, a civil aktivisták környezetéből érkező potenciális pályázók számára.

Pracovné stretnutia projektového tímu

Prezentácia vzdelávacích modulov expertov

Vzdelávanie KPR a KPMR

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Menu